PaulmannÏîëíûé êàòàëîã ñâåòèëüíèêîâ Paulmann 2010 (117Mb)
Êàòàëîã ñâåòèëèíèêîâ 2009 â Adobe PDF ( 80Mb )
Âåðíóòüñÿ íàçàäÏðàéñ Paulmann (2Mb)
èëè Excel â RAR àðõèâå (0.35Mb)
+7 (495) 410-25-95
+7 (495) 410-24-40
INFO@PAULMANN.SU
Google

 

Kits complets


97018 Système Câble Colmar 105 5x20W GU4 Chrome/Satin 230/12V 105VA Métal/Verre   97049 Système Câble Bogen 105 5x20W GU5,3 Alu/Chrome 230/12V 105VA Métal   97050 Système Câble Bogen 150 7x20W GU5,3 Alu/Chrome 230/12V 150VA Métal   97067 Système Câble Power Profi 300 6x50W GU5,3 Chrome 230/12V 300VA Métal   9710 Système Câble Comet 200 5x35W GU5,3 Chrome 230/12V 200VA Métal   97111 Système Câble Verbier 150 4x35W GU4 Acier brossé/Opal 230/12V 150VA Métal/Verre   97113 Système Câble Ufo 150 7x20W GU5,3 Titane 230/12V 150VA Métal/Matière plastique   97116 Système Câble Mac 105 5x20W GU5,3 Alu 230/12V 105VA Métal/Matière plastique   97117 Système Câble Cardan 150 7x20W GU5,3 Chrome/Bleu 230/12V 150VA Métal   97122 Système Câble Verre satin 300 8x35W GU4 Titane/Satin 230/12V 300VA Métal/Verre   97131 Système Câble Glas 60 3x20W G4 Chrome/Satin 230/12V 60VA Métal/Verre   97133 Système Câble Glas-Combi 100 5x20W G4 Chrome/Satin 230/12V 105VA Métal/Verre   97152 Syst.Câble Pipeline 200 6x20W/4x(2x10W) G4 Chrome/Satin 230/12V 200VA Mét/Verre   97180 Système Câble Powerline 300 6x50W G53 Alu 230/12V 300VA Métal/Matière plastique   97182 Système Câble Colmar 150 4x35W GU4 Chrome/Satin 230/12V 150VA Métal/Verre   97183 Système Câble Glas 100 5x20W G4 Chrome/Satin 230/12V 105VA Métal/Verre   97184 Système Câble Mac 60 3x20W GU5,3 Alu 230/12V 60VA Métal/Mat plast   97185 Système Câble Mac 150 7x20W GU5,3 Alu 230/12V 150VA Métal/Mat plast   97189 Syst.Câble Arco 105 5x20W G4 Chrome/Transparent/Satin 230/12V 105VA Métal/Verre   97193 Système Câble Glas 100 5x20W G4 Chrome/Orange 230/12V 105VA Métal/Verre   97198 Système Câble Tangens Line 150 4x35W GU5,3 Nickel satiné 230/12V 150VA Métal   97203 Système Câble Cardan 150 4x35W GU5,3 Alu/Chrome 230/12V 150VA Métal   97204 Système Câble Cardan 300 8x35W GU5,3 Alu/Chrome 230/12V 300VA Métal   97207 Système Câble MiniPower 150 4x35W GU4 Chrome mate 230/12V 150VA Métal   97244 SC Spice Chili 200 5x35W GU5,3 Chrome mate/Rouge transp/Satin 230/12V 200VA   97246 Système Câble Spice Ginger 300 7x(2x20W) GU4 Chrome mate 230/12V 300VA Métal   97248 SC Spice Curcuma 200 5x35W GU4 Chrome mate/Orange transp/Opale 230/12V 200VA   97251 Système Câble Spice Salt 105 5x20W GU5,3 Chrome mate 230/12V 105VA Métal   97266 Système Câble Colmar 150 4x35W GU4 Chrome/Orange sat/Jaune sat 230/12V 150VA   97387 Syst.Câble HighWire Mono/Duo Adaptateur max.1000W Chrome mate/Transp 230V Plast   97388 SC HighWire Mono/Duo Connecteur d"alimentation max.1000/3000W Chrome mate 230V   97390 Syst.Câble HighWire Mono Connecteur max.1000W Chrome mate/Transp 230V Mat plast   97393 Système Câble HighWire Mono Jonction murale Chrome mate Métal   97394 Système Câble HighWire Mono Tendeur mural Chrome mate Métal   97395 Système Câble Light&Easy Renvoi d"angle/Support tubes 170mm Chrome mate Métal   97397 Syst.Câble Trinidad 105 5x20W G4 Chrome/Transp/Satin 230/12V 105VA Métal/Verre   97398 Système Câble Rio 105 5x20W G4 Chrome/Orange 230/12V 105VA Métal/Verre   97399 Système Câble Cordoba 105 5x20W G4 Chrome/Transp/Satiné 230/12V 105VA Met/Verre   97401 Système Câble Panama 105 5x20W G4 Chrome/Satin 230/12V 105VA Métal/Verre   97402 Système Câble Caracas 105 5x20W G4 Chrome/Satin 230/12V 105VA Métal/Verre   97422 Système Câble HighWire Duo Support II 200 Chrome mate Métal   97428 Syst.Câble HighWire Mono/Duo Renvoi d"angle/Support tubes 85mm Chrome mate Métal   97440 Système Câble Glas 100 5x20W G4 Chrome/Bleu clair 230/12V 105VA Métal/Verre   97469 Système Câble Togo 150 4x35W GU5,3 Chrome 230/12V 150VA Métal   97470 Syst.Câble Bali 105 5x20W G4 Chrome/Verre dichroïque 230/12V 105VA Métal/Verre   97471 Système Câble Kuba 150 4x35W G4 Chrome/Opale 230/12V 150VA Métal/Verre   97475 Syst.Câble Powerline LED 4x(9x2W) G53 Alu 230/12V 150VA Métal/Matière plastique   97484 Système Câble Spice Ginger 210 5x(2x20W) GU4 Chrome mate 230/12V 210VA Met   97487 Système Câble EasyPower 210 4x50W GU5,3 Chrome mate 230/12V 210VA Métal   97488 Système Câble EasyPower 300 6x50W GU5,3 Chrome mate 230/12V 300VA Métal   97489 Système Câble Powerline 210 4x50W G53 Alu 230/12V 210VA Métal   97491 Système Câble Mac II 60 3x20W GU5,3 Chrome mate 230/12V 60VA Métal   97492 Système Câble Mac II 105 5x20W GU5,3 Chrome mate 230/12V 105VA Métal   97493 Système Câble Mac II 150 7x20W GU5,3 Chrome mate 230/12V 150VA Métal   97496 Système Câble Mac II 210 6x35W GU5,3 Chrome mate 230/12V 210VA Métal   97498 Système Câble Mac II 105 5x20W GU5,3 Blanc 230/12V 105VA Métal   97499 Système Câble Mac II 150 7x20W GU5,3 Blanc 230/12V 150VA Métal   97500 Système Câble Mac II 210 6x35W GU5,3 Blanc 230/12V 210VA Métal   97504 Système Câble Mac II 105 5x20W GU5,3 Nickel satiné 230/12V 105VA Métal   97505 Système Câble Mac II 210 6x35W GU5,3 Nickel satiné 230/12V 210VA Métal   97532 Système Câble Sheela 105 5x20W GU5,3 Chrome mate/Opale 230/12V 105VA Métal/Verre   97533 Système Câble Sheela 210 6x35W GU5,3 Chrome mate/Opale 230/12V 210VA Métal/Verre   97535 Syst.Câble Sheela 105 5x20W GU5,3 Noir brillant/Opale 230/12V 105VA Métal/Verre   97536 Syst.Câble Sheela 210 6x35W GU5,3 Noir brillant/Opale 230/12V 210VA Métal/Verre   97562 Kit câble Glas 5x20W G4 blc/chrome   97563 Kit câble Salt 5x20W G4 alu   97564 Kit câble Powerline 4x50W G53 alu   97565 Kit câble Colmar 4x35W blanc/chrome   97566 Système Câble Sheela 105 5x20W GU5,3 Nickel satiné 230/12V 105VA Métal   97567 Système Câble Sheela 210 6x35W GU5,3 Nickel satiné 230/12V 210VA Métal   97611 Wire Systems Mix 105 5x20W GU5,3   97615 Kit câble sphere35 200VA 5x2x20W chrome   97676 Wire System Mac² RD 12m 5x20W GU4 Chrome mate 230 12V 105VA matière plastique   97864 Wire System GEO Q-Flex 5x3W 12m Chrome mate 230 12V 60VA Métal   97866 Wire System GEO Q-DK 4x(2x3W) 12m Chrome mate 230 12V 60VA Métal   97870 Wire System Sphere 300 7x(2x20W) GU4 Chrome 230 12V 300VA Métal   97872 Wire System Mac² RD 12m 7x20W GU4 Chrome mate 230/12V 150VA matière plastique  


   Íîâîñòè Paulmann    Ýíåðãîñáåðåãàþùèå ëàìïû    Ôèòîëàìïû    Ñâåòèëüíèêè  Êàðòà ñàéòà     Êîíòàêòû   

info@paulmann.su  
+7 (495) 410-24-40  
© 1995-2007 Paulmann Light, Germany  
ã. Ìîñêâà, óë. Âûáîðãñêàÿ, 16/1  
Ïàóëìàíí ñâåò  

Íîâûé ëîãîòèï Paulmann 2010