PaulmannÏîëíûé êàòàëîã ñâåòèëüíèêîâ Paulmann 2010 (117Mb)
Êàòàëîã ñâåòèëèíèêîâ 2009 â Adobe PDF ( 80Mb )
Âåðíóòüñÿ íàçàäÏðàéñ Paulmann (2Mb)
èëè Excel â RAR àðõèâå (0.35Mb)
+7 (495) 410-25-95
+7 (495) 410-24-40
INFO@PAULMANN.SU
Google

 

Spots


7067 Système Rail Light&Easy Spot Colmar 1x35W GU4 Chrome/Satin 12V Métal/Verre   7068 Système Rail Light&Easy Spot Techno 1x35W GU5,3 Acier brossé 12V Métal   7070 Système Rail Light&Easy Spot Verbier 1x35W GU4 Acier brossé/Opal 12V Métal/Verre   7072 Système Rail Light&Easy Spot Finja 1x35W GU5,3 Chrome 12V Métal   94000 WiRa System CombiEasy Spot Techno 1x35W GU5,3 Eisen gebürstet 12V Metall   94005 WiRa System 2Easy Spot Colmar 5x20W GU4 Chrome/Satin 12V Métal/Verre   94006 WiRa System 2Easy Spot MiniPower 5x20W GU4 Chrome mate 12V Métal   94007 WiRa System 2Easy Spot Basil 5x20W GU5,3 Chrome mate 12V Métal   94008 WiRa System 2Easy Spot Curcuma 5x20W GU4 Chrome mate/Opale 12V Métal/Verre   94009 WiRa System 2Easy Spot Cumin 5x20W GU5,3 Chrome mate 12V Métal   94010 WiRa System 2Easy Spot Sheela 5x20W GU5,3 Chrome mate/Opale 12V Métal/Verre   94011 WiRa System 2Easy Spot Sheela 5x20W GU5,3 Chrome noir/Opale 12V Métal/Verre   94012 WiRa System 2Easy Spot Sheela 5x20W GU5,3 Nickel Satiné 12V Métal   94013 WiRa System 2Easy Spot Mix 5x20W GU5,3 Chrome/Céramique 12V Alu/Céramique   94014 WiRa System 2Easy Spot Mac² RD 5x20W GU4 Chrome mate 12V matière plastique   94015 WiRa System CombiEasy Suspension Bolo 1x20W G4 Titane/Opale 12V Métal/Verre   94016 WiRa System CombiEasy Spot Colmar 1x35W GU4 Chrome/Satin 12V Métal/Verre   94017 WiRa System CombiEasy Spot Verbier 1x35W GU4 Chrome mate/Opale 12V Métal/Verre   94018 WiRa System CombiEasy Spot Tangens 1x35W GU5,3 Acier brossé 12V Métal   94019 WiRa System CombiEasy Spot MiniPower 1x35W GU4 Chrome mate 12V Métal   94020 WiRa System CombiEasy Susp. Pepper 1x35W GU5,3 Chrome mate/Opale 12V Mét/Verre   94021 WiRa System CombiEasy Spot Wasabi 1x50W G53 Chrome mate 12V Métal   94022 WiRa System CombiEasy Spot Basil 1x20W GU5,3 Chrome mate 12V Métal   94023 WiRa System CombiEasy Spot Salt 1x20W GU5,3 Chrome mate 12V Métal   94024 WiRa System CombiEasy Spot Chili 1x35W GU5,3 Chrome mate/Satin 12V Métal/Verre   94025 WiRa System CombiEasy Spot Curcuma 1x35W GU4 Chrome/Opale 12V Métal/Verre   94026 WiRa System CombiEasy Spot Curcuma 1x35W GU4 Chrome/Orange 12V Métal/Verre   94027 WiRa System CombiEasy Spot Cumin 1x35W GU5,3 Chrome mate 12V Métal   94028 WiRa System CombiEasy Spot Fennel 2x20 G4 Chrome mate/Satin 12V Métal/Verre   94029 WiRa System CombiEasy Spot Ginger 2x20 GU4 Chrome mate 12V Métal   94032 WiRa System CombiSystems Spot DecoSystems 1x35W GU5,3 Chrom/Satin 12V Metall/Glas   94042 WiRa System CombiEasy Suspension Pepper 1x35W GU5,3 Chrome/Rouge 12V Métal/Verre   94043 WiRa System CombiEasy Spot Colmar 1x35W GU4 Chrome/Orange Sat 12V Métal   94044 WiRa System CombiEasy Spot EasyPow 1x50W GU5,3 Chrome mate 12V Métal   94045 WiRa System CombiEasy Spot Sheela 1x35W GU5,3 Chrome mate/Opale 12V Métal/Verre   94046 WiRa System CombiEasy Spot Sheela 1x35W GU5,3 Chrome noir/Opale 12V Métal/Verre   94047 WiRa System CombiEasy Spot Sheela 1x35W GU5,3 Nickel Satiné 12V Métal   94048 WiRa System CombiEasy Spot Mix 1x20W GU5,3 Chrome/Céramique 12V Alu/Céramique   94049 WiRa System CombiEasy Spot Sphere 2x20W GU4 Chrome 12V Métal   94052 WiRa System CombiEasy Spot Mac² LED 1x1W GU5,3 Chrome mate 12V Mét/matière plast   94053 WiRa System CombiEasy Spot Mac² 1x35W GU5,3 Chrome mate 12V Métal/plast   94054 WiRa System CombiEasy Spot Mac² 1x20W GU4 Chrome mate 12V matière plastique   97209 Syst.Rail L&E Spice Suspension Pepper 1x35W GU5,3 Chr mate/Opale 12V Mét/Verre   97211 Système Rail Light&Easy Spice Spot Salt 1x35W GU5,3 Chrome mate 12V Métal   97212 Système Rail L&E Spice Spot Fennel 2x20W G4 Chrome mate/Satin 12V Métal/Verre   97213 Système Rail Light&Easy Spice Spot Wasabi 1x50W G53 Chrome mate 12V Métal   97216 Système Rail Light&Easy Spice Spot Basil 1x35W GU5,3 Chrome mate 12V Métal   97217 Syst.Rail L&E Spice Spot Curcuma 1x35W GU4 Chr mate/Orange transp 12V Mét/Verre   97218 Système Rail Light&Easy Spice Spot Ginger 2x20W GU4 Chrome mate 12V Métal   97221 Système Rail Light&Easy Spice Spot Cumin 1x35W GU5,3 Chrome mate 12V Métal   97513 Système Rail L&E Spot Sheela 1x35W GU5,3 Chrome mate/Opale 12V Métal/Verre   97521 Système Rail L&E Spot Sheela 1x35W GU5,3 Noir brillant/Opale 12V Métal/Verre   97525 Système Rail Light&Easy Spot Sheela 1x35W GU5,3 Nickel satiné 12V Métal   97528 Système Rail Light&Easy Spot EasyPower 1x50W GU5,3 Chrome mate 12V Métal   97596 Spot Rail MiniPower 1x35W GU4   97616 Spot Rail Sphere35 2x20W chrome   97624 Spot rail Mac² 1x1W LED   97625 Spot rail Mac² 1x35W   97644 Rail System Light&Easy Spot GEO Flex 1x3W Chrome mate Métal   97645 Rail System Light&Easy Spot GEO DK 2x3W Chrome mate Métal   97677 Rail System LightEasy Spot Mac² R 1x20W GU4 Chrome mate 12V matière plastique   99053 Système Rail L&E Spot Kopenhagen 1x35W GU5,3 Nickel satiné/Bois 12V Métal/Bois   99174 Système Rail Light&Easy Spot Azur 1x35W GU5,3 Chrome 12V Métal   99791 2Easy Chili+Peper 5x35W GU5,3 Rouge   99792 2Easy Spot Chili 5x35W GU5,3 satiné   99793 2Easy Spot Chili 5x35W GU5,3 Rouge   99794 2Easy Spot Salt 5x20W GU5,3 Chr-mate   99795 2Easy Spot Cumin 5x35W GU5,3 Chrome-mate   99796 2Easy Spot Piment 5x35W GU5,3 Chr-mate   99797 2Easy Ginger 5x(2x20W) GU4 Chrome-mate   99798 2Easy Spot Wasabi 4x50W G53 Chr-mate   99799 2Easy Colmar+Bologna 4x35W+1x20W   99800 2Easy Spot Colmar 5x35W GU4 satiné   99801 2Easy Spot Colmar 5x35W GU4   99802 2Easy R/W-Spot-Verbier+Pepper 5x35W GU4 +GU5,3 Eisen gebürstet/Satin Metall/Glas   99803 2Easy R/W-Spot-Verbier 5x35W GU4 Eisen gebürstet / Satin 12V Metall/Glas  


   Íîâîñòè Paulmann    Ýíåðãîñáåðåãàþùèå ëàìïû    Ôèòîëàìïû    Ñâåòèëüíèêè  Êàðòà ñàéòà     Êîíòàêòû   

info@paulmann.su  
+7 (495) 410-24-40  
© 1995-2007 Paulmann Light, Germany  
ã. Ìîñêâà, óë. Âûáîðãñêàÿ, 16/1  
Ïàóëìàíí ñâåò  

Íîâûé ëîãîòèï Paulmann 2010